Procedura w trakcie występowania epidemii COVID-19. 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia gości i obsługi wprowadza się przepisy regulujące pobyt gości w:

Agroturystyka Nad wodospadem

Uregulowania dla Agroturystyki.

 • 1. Umieszczono przed wejściem budynku dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dla gości.
 • 2. Umieszczono w widocznym miejscu informację o maksymalnej liczbie gości mogących jednocześnie przebywać w danym pomieszczeniu lub terenu agroturystyki.
 • 3. Wywieszono w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcję prawidłowej dezynfekcji rąk.
 • 4. Zapewniono sprzęt i środki oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
 • 5. Zapewniono, aby w pomieszczeniu do spożywania posiłków przestrzegano wymaganego dystansu przestrzennego między gośćmi (minimum 2 metry).
 • 6. Zapewniono korzystanie z przestrzeni wspólnych na wyłączność gości zakwaterowanych, zachowując dystans przestrzenny.
 • 7. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w agroturystyce osób niezakwaterowanych.
 • 8. Zapewniono bieżące dezynfekowanie nie rzadziej, niż co godzinę, klamek, poręczy, uchwytów, często dotykanych powierzchni.
 • 9. Zapewniono precyzyjne dozowanie profesjonalnych środków myjących.
 • 10. Po wyjeździe gościa odbywa się rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcja wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia.
 • 11. Osoba sprzątająca wyposażona jest i zobowiązana do przestrzegania obowiązku używania maseczki i rękawiczek.
 • 12. Pościel prana jest w temp. min 60 ºC z dodatkiem detergentu i dostarczana w reżimie sanitarnym.
 • 13. W miarę możliwości systematycznie wietrzy się wszystkie pomieszczenia i dezynfekuje powierzchnie wspólne, w wyznaczonych zakresach czasowych.
 • 14. Istnieje możliwość spożywania posiłków tylko dla gości w przestrzeni jadalni z zachowaniem minimum 2 m odległości między osobami spożywającymi posiłek.
 • 15. W związku z zagrożeniem wirusem COVID -19 agroturystyka ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości.
 • 16. Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • 17. Przygotowano i umieszczono w widocznych miejscach numery telefonów do przychodni lekarskich i stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 • 18. Przekazywana będzie wszystkim gościom do zapoznania procedura bezpieczeństwa zastosowana w związku z zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19.
 • 19. Właściciele podczas codziennych czynności oraz kontaktu z gośćmi stosować będą osłonę nosa i ust w postaci maseczki lub przyłbicy oraz rękawice ochronne. Zachowując bezpieczną odległość od rozmówcy (2 metry.
 • 20. Przebywając pomieszczeniach ogólnodostępnych agroturystyki należy zasłaniać usta i nos.

Podejrzenie zakażenia koronawirusem u gości.

 • 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie będzie wpuszczony na teren gospodarstwa.
 • 2. Zostanie poinstruowany o jak najszybszej konsultacji z lekarzem, lub stacją sanitarno-epidemiologiczną bądź udanie się transportem własnym do najbliższego oddziału zakaźnego.
 • 3. Jeśli gość mieszka w agroturystyce – czasowe odizolowanie go w odpowiednim pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • 4. Ustalenie listy osób(jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie i pomieszczeń, w których przebywał i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • 5. Wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Z życzeniem „Dużo zdrowia” Właściciele

Sopotnia Wielka, 1 maja 2020 r.